بازداشت سە کولبر بوکانی در مریوان

روز پنج شنبە ( ١٢ بهمن / ١ فوریە) نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر مریوان بە سوی سە کولبر بوکانی شلیک و آنها را بازداشت کردەاند.

خبرنگار ”هەنگاو“ هویت این سە کولبر را کە برادر می باشند ”احمد، حمزە و اسعد محمدی“ فرزند سید محمد و اهل بوکان اعلام کردە است.

این سە برادر در حالی کە از کولبری برگشتەاند بازداشت شدە و پس از ٥ روز و با گرفتن تعهد مبنی بر اینکە دیگر کولبری نخواهند کرد آزاد شدەاند.

یک منبع موثق بە ”هەنگاو“ اعلام کرد کە در نیروهای امنیتی  هر کدام از آنها مبلغ ٥ میلیون تومان بە عنوان وثقیە دریافت کردەاند کە در صورت نقض تعهد، مصادرە خواهد شد. هه نگاو 19 بهمن

این نوشته در اخبار, اخبار کولبران, بازداشت, کردستان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.