کنوانسیون های حقوق اقوام و ملل

عنوان سال تصویب
۱- مفاد ۲-۴-۱۸-۱۹-۲۰-۲۶-۲۷-میثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب ۱۹۶۶) 1966
۲-طبق ماده ۲ – كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعي 1984
۳-طبق ماده ۲ – ۷ – اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مصوب ۱۹۴۸ )  1948
۴-كنوانسيون بين المللي محو همه صورت تبعيض نژادي (مصوب ۱۹۶۵) 1965
۵−ماده ۶ – ۷ – اساسنامه دادگاه جنايي بين المللي رم (۱۹۹۸)  1998
۶- معاهدات و اسناد بين المللي و قوانين داخلي مربوط به حق آموزش به زبان مادري  1996
۷- اهداف ۴-سند ۲۰۳۰ یونسکو  2015
۸- ماده ۲-۳۰ – كنوانسيون حقوق كودك (مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومي سازمان ملل) 1989
۹- بندهای ۳ و ۴ ماده ۴- اعلاميه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملي يا قومي، ديني و زباني  1992
۱۰- اعلاميه جهاني حقوق زباني (مصوب ۱۹۹۶) 1966
۱۱-  بندهای سه گانه منشور زبان مادری (مصوب سال ۱۹۹۶ یونسکو) 1966
۱۲-  كنوانسيون عدم  تبعيض در آموزش و پرورش (مصوب ۱۹۶۷ يونسكو)  1967
۱۳-  مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵۸ سازمان بين المللي كار 1958
۱۴- اعلاميه حذف تمامي‌اشكال تعصب و تبعيض برمبناي دين يا عقيده (که در قطعنامه ۵۵/٣۶ مورخ ٢۵ نوامبر ١٩٨١ مجمع عمومي اعلام شده است.) 1981
۱۵-  اعلاميه كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر تهران – ۱۹۶۸ 1968
۱۶-  اصول حمايت از تمامي اشخاص تحت هر شكل از بازداشت يا حبس ( مصوب قطعنامه ١٧٣/۴٣ مورخ ٩ دسامبر ١٩٨٨ مجمع عمومي ) 1988